Najczęściej zadawane pytaniaJeśli dopiero zaczynasz przygodę z dronem z pewnością warto rozważyć, czy brak doświadczenia w jego pilotowaniu może doprowadzić do uszkodzenia czyjegoś mienia. W sytuacji braku wykupionej polisy OC pilota drona koszty tego rodzaju zdarzeń musisz pokryć samodzielnie. Ochrona ubezpieczeniowa zapewnia pomoc w sytuacji, gdy Twój sprzęt doprowadził do wypadku.

Ochroną objęta jest odpowiedzialność cywilna pilota drona, który wykonuje operacje systemu bezzałogowego statku powietrznego w kategorii otwartej lub szczególnej.

Do wyboru masz ochronę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub na terytorium całego świata (z wyłączeniem USA, Japonii i Kanady).

Nie. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje odpowiedzialności cywilnej pilota drona, wykonującego operacje systemu bezzałogowego statku powietrznego w kategorii „certyfikowanej”.

Początek ochrony wyznacza data oznaczona w dokumencie będącym potwierdzeniem zawarcia umowy ubezpieczenia.

Ochrona zakończy się:

 • z upływem okresu, na który zawarta była umowa, 
 • z końcem okresu wypowiedzenia umowy ubezpieczenia, 
 • z dniem rozwiązania umowy ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym, 
 • z dniem odstąpienia od umowy przez Ubezpieczającego, 
 • z upływem ostatniego dnia dodatkowego terminu na opłacenie raty składki wyznaczonej w wezwaniu do zapłaty, 
 • z chwilą wyczerpania sumy gwarancyjnej, 
 • z chwilą śmierci Ubezpieczonego, 
 • z dniem wystąpienia z umowy Ubezpieczenia przez jedną osobę, na której rachunek umowa jest zawarta. 

Mimo że na rynku ubezpieczeń OC komunikacyjne w ruchu lądowym jest znacznie popularniejsze niż ubezpieczenia lotnicze, to coraz więcej polskich towarzystw ubezpieczeniowych ma w swoim portfolio ofertę ubezpieczeń dla lotnictwa. Zazwyczaj polisami dla transportu lotniczego zajmują się towarzystwa o dużym doświadczeniu w branży, ponieważ ryzyko poniesienia szkód wiąże się z dużo wyższymi konsekwencjami finansowymi, niż ubezpieczenie samochodu osobowego. Gwarancją ochrony ubezpieczeniowej dla przewoźnika oraz użytkownika statku powietrznego powinny być polisy dopasowane do rodzaju statku powietrznego i sposoby jego użytkowania.

Istnieją sytuacje, w których ochrona ubezpieczeniowa jest wyłączona lub ograniczona. Spisane zostały one w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

Nie. Dopuszczalne jest wykupienie polisy tylko w czasie sezonu lotniczego.

Jest to użytkowanie statku powietrznego do celów prywatnych oraz rozrywki, z wyłączeniem celów biznesowych, zawodowych lub zarobkowych.

Jest to użytkowanie statku powietrznego do celów prywatnych przy jednoczesnym użytkowaniu w celach biznesowych, zawodowych, przewozowych (pasażerów, bagażu, towarów) oraz zarobkowych, włączając wynajmowanie.

Ubezpieczenia lotnicze może nabyć każdy właściciel lub użytkownik cywilny statków powietrznych, będący osobą fizyczną lub prawną.

Ubezpieczenia lotnicze mają zastosowanie do lotów odbywających się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz/lub Europy (z wyłączeniem niektórych obszarów określonych w Warunkach Ubezpieczenia Lotniczego). Zakres terytorialny należy wskazać podczas wypełniania formularza kalkulacyjnego.

Ubezpieczenie lotnicze można kupić na okres od 1 miesiąca do 12 miesięcy.

Ubezpieczyciel odpowiada w trakcie okresu wskazanego na umowie ubezpieczenia, wyłączając przypadek, spóźnienie się przez Ubezpieczającego z wpłatą składki lub pierwszej raty. W takiej sytuacji okres odpowiedzialności zaczyna się od dnia następnego po opłaceniu składki, chyba że na umowie wskazany został późniejszy termin rozpoczęcia odpowiedzialności.

W sytuacji zaistnienia jakiegokolwiek zdarzenia ubezpieczeniowego, które może stanowić podstawę roszczenia na mocy polisy, należy niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Mentor Ubezpieczenia Indywidualne sp. z o.o.

W razie powstania szkody należy niezwłocznie zgłosić zdarzenie do Mentor Ubezpieczenia Indywidualne sp. z o.o. W tym celu wypełnij formularz szkodowy, opisując dokładnie wszystkie istotne szczegóły zdarzenia, a następnie prześlij go na adres lotnicze@aeropolisa.pl

Formularz szkodowy znajdziesz na stronie Aeropolisa.pl w sekcji dokumenty przy każdym oferowanym przez nas ubezpieczeniu lub klikając w poniższy link. Pobierz formularz szkodowy.

Ubezpieczenie NNW członków załogi statku powietrznego daje możliwość uzyskania rekompensaty finansowej dla członków załogi za obrażenia ciała skutkujące trwałym uszczerbkiem na zdrowiu lub śmierć odniesione w wyniku zdarzenia wynikającego z użytkowania statku powietrznego.

Ubezpieczenie NNW członków załogi można nabyć tylko łącznie z ubezpieczeniem OC operatora statku powietrznego.

Specjalne Prawo Ciągnienia (Special Drawing Rights) jest to umownie przyjęta przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy jednostka monetarna o kodzie ISO waluty XDR.

Nie, obydwa ubezpieczenia mogą być kupione tylko łącznie, ponieważ ubezpieczenie OC wobec osób biorących udział w locie, niebędących członkami załogi samolotustanowi rozszerzenie ubezpieczenia OC operatora statku powietrznego.

Pasażer zdefiniowany jest jako osoba przebywająca na pokładzie statku powietrznego (biorąca udział w locie), niebędąca członkiem załogi. Personel pokładowy traktowany jest również jako załoga statku powietrznego.

Tak, każde ubezpieczone miejsce pasażerskie w ramach ubezpieczenia OC wobec pasażerów obejmuje również ubezpieczenie bagażu. Suma ubezpieczenia na bagaż pasażerów wynosi SDR 1 131 / 1 os.

Są to manewry statku powietrznego, które polegają na wykonywaniu figur akrobacji lotniczej, zazwyczaj nie stosowanych w zwykłych lotach.

Tak, w ubezpieczeniu AeroCasco uwzględniana jest franszyza redukcyjna.

Tak. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu z dnia 5 października 2007 r.

Zgodnie z obowiązkiem określonym przez ustawodawcę dla pilotów statków powietrznych ustalona została wysokość minimalnej sumy ubezpieczenia w zależności od wagi statku powietrznego. Dla pilotów paralotni i lotni jest to zakres od 70 kg do 495 kg i suma 20 000 SDR.

Tak. Polisa dotyczy wszystkich paralotniarzy i lotniarzy. Brak przynależności do Aeroklubu nie wyklucza możliwości skorzystania z ubezpieczenia OC.

Jeśli dopiero zaczynasz przygodę z helikopterem z pewnością warto rozważyć, czy brak doświadczenia w jego pilotowaniu może doprowadzić do uszkodzenia czyjegoś mienia. W sytuacji braku wykupionej polisy OC helikoptera koszty tego rodzaju zdarzeń musisz pokryć samodzielnie. Ochrona ubezpieczeniowa zapewnia pomoc w sytuacji, gdy doprowadzisz do wypadku.

W przypadku pilotowania śmigłowcem nawet drobny błąd może doprowadzić do utraty kontroli i zderzenia z innym przedmiotem lub osobą. Dlatego tym bardziej osoby, które pilotują sprzęt bardziej zaawansowany technologicznie powinny posiadać ubezpieczenie. Dzięki niemu ochroną będą objęte zdarzenia wywołane przez błąd w pilotażu lub usterkę sprzętu.

Jeśli to początek Twojej przygody z baloniarstwem zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą. Co w sytuacji, gdy podczas lotu uszkodzisz czyjeś mienie lub dojdzie do wypadku? Polisa ubezpieczeniowa pomoże Ci w pokryciu ewentualnych roszczeń finansowych.

Balon uważany jest za najbezpieczniejszy statek powietrzny. Teza ta poparcie znajduje w statystykach wypadków z udziałem statków powietrznych. Piloci balonów przewożący odpłatnie grupy osób powinni posiadać kwalifikację do komercyjnych lotów balonami na ogrzane powietrze. Podlegają oni ścisłej kontroli jakości i umiejętności, podobnie jak sprzęt na którym latają.

Tak, polisa ubezpieczeniowa pomoże Ci w pokryciu ewentualnych roszczeń finansowych jeśli podczas skoku dojdzie do uszkodzenia Twojego zdrowia lub mienia.

Tak, o ile zachowane są wszelkie procedury, a skok odbywa się pod okiem profesjonalistów. Jednak nawet najlepiej przygotowany spadochroniarz nie jest w stanie przewidzieć awarii lub błędu ludzkiego, dlatego warto posiadać odpowiednie dobrane ubezpieczenie.

Jest to kategoria operacji systemów bezzałogowych statków powietrznych, polegająca na wykonywaniu operacji VLOS/BVLOS, które wymagają certyfikacji bezzałogowego systemu powietrznego na podstawie rozporządzenia delegowanego (UE) 2019/945 i certyfikacji operatora oraz, w stosownych przypadkach, uzyskania licencji przez pilota bezzałogowego statku powietrznego, określona szczegółowo w art. 6 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2019/947;

Ubezpieczający lub Ubezpieczony ma obowiązek zawiadomić Wiener TU S.A. o zdarzeniu ubezpieczeniowym niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni roboczych od zajścia zdarzenia lub uzyskania o nim informacji.

Minimalny wiek, w którym można osiągnąć uprawnienia w kategorii otwartej i zostać objętym ubezpieczeniem OC pilota drona to 16 lat.  

Koszt ubezpieczenia OC dla pilota drona może znacznie się różnić w zależności od zakresu ochrony, sumy ubezpieczenia oraz innych czynników. 

Na AeroPolisa.PL ceny polis OC dla pilotów dronów zaczynają się od 70 złotych rocznie. Mogą one wzrastać, wraz z rosnącą sumą ubezpieczenia oraz rozszerzeniem zakresu ochrony.

Przed wyborem polisy ubezpieczenia osobowego dla pilota drona warto dokładnie przeanalizować zakres i koszty ubezpieczenia, aby wybrać najlepszą opcję, która będzie odpowiadać potrzebom i oczekiwaniom operatora. 

OC pilota drona to polisa ubezpieczeniowa, która może zapewnić ochronę w przypadku szkód wyrządzonych przez drona osobom trzecim lub ich mieniu.

W ramach OC pilota drona można uzyskać ochronę m.in. w przypadku takich zdarzeń jak:

 • zderzenie drona z budynkiem, samochodem lub innym obiektem, co skutkuje szkodami w mieniu lub na osobach trzecich,
 • uszkodzenie mienia osób trzecich na skutek działania drona (np. zarysowanie samochodu, zniszczenie okna),
 • wypadek, który spowodował obrażenia ciała lub śmierć osoby trzeciej.

Ochrona ta może obejmować między innymi koszty naprawy lub wymiany uszkodzonego mienia, koszty leczenia, a także zadośćuczynienie dla poszkodowanych osób trzecich.

Warto zwrócić uwagę, że dokładny zakres ochrony zależy od indywidualnych warunków umowy ubezpieczeniowej i może się różnić w zależności od ubezpieczyciela oraz wybranego wariantu. Przed wyborem polisy warto zapoznać się z jej szczegółami, aby mieć pewność, że zawarta umowa ubezpieczeniowa odpowiada potrzebom i oczekiwaniom pilota drona.

Obowiązkiem każdego pilota jest sprawdzenie wymogów dotyczących warunków korzystania z drona w danym państwie. Polisa zakupiona na AeroPolisa.PL będzie działała w przypadku wybrania wariantu z rozszerzeniem o loty zagraniczne na terenie całego świata z wyłączeniem USA, Japonii i Kanady do sumy ubezpieczenia określonej w wybranym przez pilota drona wariancie

W Polsce obowiązek rejestracji dronów zależy od ich masy startowej. Zgodnie z przepisami prawa, drony o masie startowej powyżej 250 gramów muszą zostać zarejestrowane w systemie Rejestracji Dronów prowadzonym przez Urząd Lotnictwa Cywilnego (ULC). Rejestracja drona o masie powyżej 250 gramów jest obowiązkowa i wymagana przed pierwszym lotem.

Rejestracja drona polega na wypełnieniu odpowiedniego formularza w systemie Rejestracji Dronów oraz opłaceniu opłaty rejestracyjnej. Po zakończeniu procesu rejestracji, dron otrzymuje indywidualny numer rejestracyjny, który musi być umieszczony na dronie w widocznym miejscu.

Drony o masie startowej poniżej 250 gramów nie muszą być rejestrowane, ale ich właściciele muszą przestrzegać przepisów dotyczących korzystania z dronów, takich jak np. zachowanie minimalnej odległości od lotnisk, przestrzeganie stref ograniczonego przelotu czy nieprzekraczanie wysokości lotu 120 metrów.

Warto jednak pamiętać, że wymagania dotyczące rejestracji dronów mogą się różnić w zależności od kraju i należy zawsze sprawdzić obowiązujące przepisy w danym kraju przed zakupem i używaniem drona.

Minimalny wiek pilota, który może się zarejestrować, wynosi 16 lat. Rejestracja jest możliwa po uzyskaniu zgody opiekuna prawnego. Zgodę wypisuje się na gotowym wzorze i trzeba ją dołączyć do profilu podczas rejestracji.

Loty dronem przez osobę poniżej 16 r.ż. są możliwe, gdy:

 • Pilot wykonuje operacje w podkategorii A1 z użyciem drona klasy C0, który jest zabawką w rozumieniu dyrektywy 2009/48/WE. W przypadku dronów skonstruowanych do użytku prywatnego o maksymalnej masie startowej mniejszej niż 250 g.
 • Wykonuje operacje lotnicze pod bezpośrednim nadzorem pilota BSP, posiadającego odpowiednie kompetencje i ukończone 16 lat.
 • Dron został skonstruowany do użytku prywatnego i jego masa nie przekracza 250 g.

Nie. Tylko osoby niepełnoletnie tj. od 16 do 18 r.ż., aby zostać pilotem muszą mieć zgodę opiekuna. W pozostałych sytuacjach pilot rejestruje się samodzielnie. 

Jeśli na chwilę pożyczasz dron innej osobie bez zmiany numeru pilota to Ty ponosisz odpowiedzialność za szkody powstałe przy użyciu drona.

Zgodnie z Art. 4 i 5 Rozporządzenia wykonawczego komisji (UE) 2019/947 aby lot mógł zaliczać się do kategorii otwartej statek powietrzny musi mieć do 25 kg, a lot odbywać się w zasięgu VLOS do wysokości 120 m nad ziemią.

Kategoria szczególna obejmuje sytuacje, w której któryś z powyższych wymogów nie jest spełniony. Są więc to loty z wyższym stopniem ryzyka, niż te zaliczane do kategorii otwartej. 

Aby móc wykonywać operacje w kategorii szczególnej:

 • złóż zaświadczenie o operacji w ramach NSTS
 • otrzymasz zezwolenie na operacje w kat. szczególnej
 • uzyskasz certyfikat LUC

 

Każdy, kto jest obywatelem państwa spoza UE chcąc sterować dronem na terenie Polski powinien zarejestrować się na stronie ULC, a uzyskany numer pilota umieścić na dronie. 

Gdy dron waży do 250 g i posiada kamerę wystarczająca jest tylko rejestracja. W przypadku cięższych bezzałogowych statków powietrznych konieczne jest darmowe szkolenie zakończone testem, które można wykonać zdalnie.  

LUC, czyli Light UAS operator certificate oznacza certyfikat pilota lekkiego systemu bezzałogowego statku powietrznego. Uprawnia on do wykonywania operacji w kategorii szczególnej. Mogą o niego ubiegać się firmy. 

Odpowiedzialność z tytuł OC pilota drona wynika z Art. 206 i 207 prawa lotniczego regulującego odpowiedzialność związaną z ruchem statków powietrznych

Art.  206.  [Podstawy prawne odpowiedzialności za szkody spowodowane ruchem statków powietrznych]
1. Odpowiedzialność za szkody spowodowane ruchem statków powietrznych podlega przepisom prawa cywilnego o odpowiedzialności za szkody wyrządzone przy posługiwaniu się mechanicznymi środkami komunikacji poruszanymi za pomocą sił przyrody, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 oraz art. 207.
2. Odpowiedzialność, o której mowa w ust. 1, nie powstaje, jeżeli szkoda wynikła z samego faktu przelotu statku powietrznego odbywającego się zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Do odpowiedzialności przewoźnika lotniczego za szkody powstałe przy przewozie lotniczym stosuje się przepisy rozdziału 2.
Art.  207.  [Osoba odpowiedzialna za szkody spowodowane ruchem statków powietrznych]
1. Odpowiedzialność za szkody, o których mowa w art. 206, ponosi osoba eksploatująca statek powietrzny.
2. Za osobę eksploatującą statek powietrzny uważa się osobę, która go używała w czasie spowodowania szkody.
3. Osobę, która przekazała prawo używania statku powietrznego innej osobie, uważa się za eksploatującą statek powietrzny, jeżeli zachowała prawo decydowania w sprawach wykonywania lotu.
4. Za używającą statek powietrzny uważa się osobę, która używa go bądź sama, bądź przez osoby za nią działające, choćby przekroczyły udzielone im uprawnienia.
5. Osobę wpisaną do rejestru statków jako użytkownika uważa się za osobę eksploatującą statek powietrzny i ponoszącą odpowiedzialność za szkodę, chyba że udowodni, że eksploatującą w danym czasie była inna osoba.
6. Odpowiedzialność za szkody ponosi również osoba, która bezprawnie używa statku powietrznego; solidarnie z nią odpowiedzialność ponoszą osoby określone w ust. 1-5, chyba że użycie statku powietrznego nastąpiło bez ich winy.
7. Solidarnie z osobami określonymi w ust. 1-6 odpowiadają osoby, z których winy szkoda powstała.
8. W przypadku lotu cywilnego statku powietrznego wykonywanego w celu realizacji zadań na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie przewozu ładunków lub żołnierzy, funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego i Służby Ochrony Państwa oraz pracowników wojska, solidarnie z osobami określonymi w ust. 1-7 odpowiada Skarb Państwa reprezentowany przez jednostkę organizacyjną lub związek organizacyjny Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, którym przekazano lotnisko do użytkowania.
Zgodnie z Art. 206 ust 1 odpowiedzialność odwołuje się wprost do Art. 436 k.c. w 
Art.  436.  [Samoistny posiadacz mechanicznego środka komunikacji]
§  1. 
Odpowiedzialność przewidzianą w artykule poprzedzającym ponosi również samoistny posiadacz mechanicznego środka komunikacji poruszanego za pomocą sił przyrody. Jednakże gdy posiadacz samoistny oddał środek komunikacji w posiadanie zależne, odpowiedzialność ponosi posiadacz zależny.
§  2. 
W razie zderzenia się mechanicznych środków komunikacji poruszanych za pomocą sił przyrody wymienione osoby mogą wzajemnie żądać naprawienia poniesionych szkód tylko na zasadach ogólnych. Również tylko na zasadach ogólnych osoby te są odpowiedzialne za szkody wyrządzone tym, których przewożą z grzeczności.

Zatem należy uznać, że w opisanym przypadku pilot będący jednocześnie właścicielem drona odpowiada na zasadzie ryzyka podobnie jak kierowca pojazdu mechanicznego – i w opisanym przypadku odpowiedzialność będzie. Oczywiście każda szkoda jest rozpatrywana indywidualnie i na tym etapie nie można przesądzić jednoznacznie, ponieważ w grę wchodzą wszystkie przesłanki określone w owu – w szczególności okoliczności wyłączające odpowiedzialność. 

 

W przypadku ubezpieczenia OC pilotów dronów ochroną objęta jest osoba pilotująca, a nie sam dron.   

Nie. Jeżeli dokument polisy ubezpieczeniowej spełnia wymogi dokumentu księgowego określone w art. 21 ust. 1 ustawy o rachunkowości, to może być uznany za dowód księgowy. Polisa jako dowód księgowy będzie stanowiła podstawę w rozliczaniu kosztów firmy. Najczęściej wydatek wprowadzany jest do ewidencji jako ''faktura bez VAT''. W polu z danymi kontrahenta wpisz dane ubezpieczyciela. Polisę umieść w kolumnie 13 księgi przychodów i rozchodów, czyli w ''pozostałe wydatki''.

Ubezpieczenie OC pilota drona w ramach AeroPolisa.PL zapewnia Wiener TU S.A

Jest to towarzystwo ubezpieczeniowe działające w Polsce od 1990 roku. Obecnie jest ono częścią Vienna Insurance Group, czyli lidera na rynku ubezpieczeń w Europie Środkowo-Wschodniej. 

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM DELEGOWANYM KOMISJI (UE) 2019/ 945 „pilot bezzałogowego statku powietrznego” oznacza osobę fizyczną odpowiedzialną za bezpieczne wykonanie lotu przez bezzałogowy statek powietrzny poprzez ręczne sterowanie lotem albo – w przypadku gdy bezzałogowy statek powietrzny wykonuje lot automatycznie – poprzez monitorowanie jego kursu i utrzymywanie przez cały czas możliwości interwencji i zmiany kursu;  

Zgodnie z Rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2019/945 „operator bezzałogowego systemu powietrznego” oznacza dowolną osobę prawną lub fizyczną eksploatującą lub zamierzającą eksploatować co najmniej jeden bezzałogowy system powietrzny;