Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, korzystania z serwisu oraz polityka bezpieczeństwa

www.aeropolisa.pl

Regulamin w poniższym brzmieniu obowiązuje od dnia 01.01.2015 r., ze zmianami obowiązującymi od dnia 08.02.2023 r.

§ I Postanowienia Ogólne

 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.), Mentor Ubezpieczenia Indywidualne sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ulicy Szosa Chełmińska 177-181, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000188502, NIP 899-249-61-02, o kapitale zakładowym w wysokości 267 750 PLN (w całości opłaconym), posiadająca status multiagenta ubezpieczeniowego (zwana w dalszej części: Mentor Ubezpieczenia) ustala regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (zwany w dalszej części: Regulaminem) na potrzeby świadczonych przez Mentor Ubezpieczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem witryny www dostępnej w Internecie pod adresem AeroPolisa.PL (zwanej dalej Serwisem). Regulamin jest dokumentem uchwalonym przez Mentor Ubezpieczenia.
 2. Prawem właściwym do stosowania niniejszego Regulaminu oraz zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną jest prawo polskie.
 3. Językiem stosowanym w relacjach pomiędzy Mentor Ubezpieczenia, a Użytkownikiem jest język polski.
 4. Usługodawcą usług określonych w Regulaminie jest Mentor Ubezpieczenia.
 5. Użytkownikiem jest każdy użytkownik korzystający z usług opisanych w Regulaminie świadczonych przez Mentor Ubezpieczenia (zwany w dalszej części: Użytkownikiem).
 6. Regulamin jest udostępniony Użytkownikowi nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w formie, która umożliwia pobranie, utrwalenie i wydrukowanie Regulaminu.
 7. Każdy Użytkownik powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu, w szczególności z usług.
 8. Użytkownik poprzez rozpoczęcie korzystania z usług lub wyrażenie zgody na przestrzeganie Regulaminu przy uruchamianiu usługi przy użyciu strony www oświadcza, iż w pełni akceptuje i potwierdza zrozumienie warunków Regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.
 9. Regulamin stanowi integralną część umów o świadczenie usług drogą elektroniczną zawieranych przez Użytkownika z Mentor Ubezpieczenia. Poprzez rozpoczęcie korzystania z usług objętych Regulaminem lub wyrażenie zgody na przestrzeganie Regulaminu przy uruchamianiu usługi przy użyciu Serwisu, Użytkownik zawiera umowę o świadczenie usług bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy.
 10. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń wraz z opuszczeniem przez Użytkownika stron www Serwisu.
 11. Serwis AeroPolisa.PL jest informacyjno - sprzedażowym portalem internetowym, którego operatorem jest Mentor Ubezpieczenia.
 12. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. jedn.: Dz.U.2014.121 z późn. zm.), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm), rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t. jedn.: Dz.U.2018.1000 z późn. zm.) oraz innych aktów prawnych obowiązujących w zakresie ochrony danych osobowych, ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych ( t. jedn.: Dz.U.2013.392 z późn. zm.), ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym ( t. jedn.: Dz.U.2014.1450 z późn. zm.), ustawy z 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827) oraz innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych.

§ II Rodzaje usług świadczonych drogą elektroniczną

 1. W ramach świadczenia usług pośrednictwa w zawieraniu umów ubezpieczenia w zależności od typu ubezpieczenia Mentor Ubezpieczenia realizuje następujący zakres czynności:
  1. pośredniczy w zawieraniu umów ubezpieczenia
  2. pośredniczy w przyjmowaniu składek z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia;
  3. realizuje wysyłkę pocztą elektroniczną dokumentów potwierdzających zawarcie umowy ubezpieczenia.

§ III Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Niniejszy Regulamin stanowi nierozłączny i stały element zawieranych za pośrednictwem Serwisu umów ubezpieczenia.
 2. Warunki zawarcia oraz wykonania umów ubezpieczenia zawartych za pośrednictwem Mentor Ubezpieczenia określają łącznie warunki umowy ubezpieczenia, Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) oraz postanowienia niniejszego Regulaminu.
 3. Zawieranie umów o świadczenie usług pośrednictwa w zawieraniu umów ubezpieczenia następuje drogą elektroniczną.
 4. Zawarcie umowy ubezpieczenia następuje po wykonaniu łącznie niżej wymienionych czynności:
 1. Wybranie pożądanego rodzaju ubezpieczenia
 2. Wyliczenia składki (zwanej dalej: Kwotacją), która odbywa się poprzez wprowadzenie wymaganych przez Ubezpieczyciela danych do zawartego w Serwisie kalkulatora i jest zależna od wybranego przez Użytkownika rodzaju ubezpieczenia i jego zakresu oraz informacji dotyczących ubezpieczanego statku powietrznego. Wyliczenie kosztów zawarcia umowy ubezpieczenia nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. W szczególnych przypadkach cena może ulec zmianie, bądź Ubezpieczyciel może nie wyrazić zgody na zawarcie umowy ubezpieczenia;
 3. Złożenie wniosku, co następuje poprzez podanie przez Użytkownika wymaganych przez Ubezpieczyciela danych niezbędnych do zawarcia umowy ubezpieczenia, w tym danych osobowych i dokonanie akceptacji następujących oświadczeń: a) Zapoznania się, zrozumienia oraz zaakceptowania przez Użytkownika OWU; b) Zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Mentor Ubezpieczenia c) Zapoznania się z niniejszym Regulaminem i wyrażenia akceptacji dla jego postanowień.
 4. Opłacenie całości należnej składki ubezpieczeniowej lub jej pierwszej raty w wysokości i w terminie wskazanym na polisie;
 5. Minimalny okres ubezpieczenia wynosi 1 (jeden) miesiąc.
 6. Wysokość składki ubezpieczeniowej ustalana jest w walucie złoty polski.
 7. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się zgodnie z dniem wskazanym przez Użytkownika, ale nie wcześniej niż z dniem następującym po dniu dokonania, zgodnie z ust. 4 pkt. 2 niniejszego paragrafu, płatności składki.
 8. W celu dokonania płatności składki ubezpieczeniowej Użytkownik musi skorzystać z jednej z form płatności dopuszczalnych przez Serwis:
  1. Obsługa płatności dokonywanych w drodze przelewów z wykorzystaniem bankowości elektronicznej;
  2. Obsługa płatności dokonywanych w drodze przelewów tradycyjnych.
 9. W przypadku wpłaty przez Użytkownika składki po terminie, przedstawione warunki ubezpieczenia i złożone przez niego oświadczenie woli zawarcia umowy ubezpieczenia jest uznawane za wiążące, z zastrzeżeniem że ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się nie wcześniej niż z dniem następującym po dniu dokonania wpłaty.
 10. W przypadku płatności ratalnych po przekroczeniu terminu płatności Użytkownik jest nadal zobowiązany do opłacenia zaległej składki. Użytkownik, który nie opłaci składki w wyznaczonym terminie będzie podlegał windykacji.
 11. Dowodem zawarcia umowy ubezpieczenia jest dokument ubezpieczeniowy w postaci polisy. Po dokonaniu zakupu danego produktu ubezpieczeniowego przez Użytkownika, Mentor Ubezpieczenia przesyła na wskazany adres poczty elektronicznej (email) Użytkownika wiadomość zawierającą polisę.
 12. W momencie wystawienia polisy Użytkownik traci możliwość dokonywania
 13. jakichkolwiek zmian w zawartej umowie ubezpieczenia za pośrednictwem Serwisu.
 14. Dokonywanie zmian jest możliwe jedynie za pośrednictwem konsultanta Mentor Ubezpieczenia.
 15. Serwis umożliwia utrwalenie dokonanych Kwotacji, złożonych wniosków oraz wystawionych polis na specjalnym indywidualnym koncie w "Strefie Klienta". Dotyczy to tylko użytkowników posiadających konto w Serwisie w momencie składania wniosku.
 16. Dostęp do konta chroniony jest poprzez indywidualny login i hasło, które ustala Użytkownik.

§ IV Prawa i obowiązki Użytkownika

 1. Użytkownik, który nabył dany produkt ubezpieczeniowy może odstąpić od umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy lub w szczególnych przypadkach rozwiązać umowę ubezpieczenia w dowolnym momencie jej trwania, z zastrzeżeniem że za okres udzielonej ochrony ubezpieczeniowej Użytkownik obowiązany jest zapłacić składkę ubezpieczeniową zgodnie z OWU.
 2. Użytkownik może odstąpić od umowy ubezpieczenia/rozwiązać umowę ubezpieczenia składając Ubezpieczycielowi za pośrednictwem Mentor Ubezpieczenia stosowne oświadczenie. W przypadku odstąpienia przez Użytkownika od umowy ubezpieczenia Ubezpieczyciel będzie miał prawo zachować część lub całość składki zgodnie z OWU.
 3. Z zastrzeżeniem ust. 1 i 2 powyżej, celem odstąpienia od umowy ubezpieczenia Użytkownik zwraca się do Ubezpieczyciela za pośrednictwem Mentor Ubezpieczenia, składając w tym celu stosowne oświadczenie na piśmie. Kwestie związane z odstąpieniem od umowy ubezpieczenia realizowane są przez Ubezpieczyciela, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, zgodnie z postanowieniami Ogólnych Warunków Ubezpieczenia („OWU"). W przypadku gdy postanowienia Ogólnych Warunków Ubezpieczenia („OWU") regulują zasady odstąpienia od umowy ubezpieczenia w sposób korzystniejszy dla Użytkownika, niż wynika to z postanowień niniejszego Regulaminu, do odstąpienia stosuje się właściwe postanowienia Ogólnych Warunków Ubezpieczenia („OWU").
 4. Z zastrzeżeniem ust. 1 i 2 powyżej, celem rozwiązania umowy ubezpieczenia Użytkownik zwraca się do Ubezpieczyciela za pośrednictwem Mentor Ubezpieczenia, składając w tym celu stosowne oświadczenie na piśmie. Kwestie związane z rozwiązaniem umowy ubezpieczenia realizowane są przez Ubezpieczyciela, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, zgodnie z postanowieniami Ogólnych Warunków Ubezpieczenia („OWU"). W przypadku gdy postanowienia Ogólnych Warunków Ubezpieczenia („OWU") regulują zasady rozwiązania umowy ubezpieczenia w sposób korzystniejszy dla Użytkownika, niż wynika to z postanowień niniejszego Regulaminu, do rozwiązania umowy ubezpieczenia stosuje się właściwe postanowienia Ogólnych Warunków Ubezpieczenia („OWU").
 5. Oświadczenie odstąpienia od umowy ubezpieczenia/rozwiązania umowy ubezpieczenia powinno zawierać następujące dane: nazwę Ubezpieczyciela wraz z jego pełnym adresem pocztowym, informację o odstąpieniu od umowy ubezpieczenia/rozwiązaniu umowy ubezpieczenia, datę zawarcia umowy ubezpieczenia, imię i nazwisko Użytkownika (Ubezpieczającego), adres Użytkownika (Ubezpieczającego), podpis Użytkownika (Ubezpieczającego - tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej).
 6. Oświadczenie odstąpienia od umowy ubezpieczenia/rozwiązania umowy ubezpieczenia powinno zostać wysłane pocztą tradycyjną na adres Mentor Ubezpieczenia Indywidualne sp. z o.o. ul. Szosa Chełmińska 177-181, 87-100 Toruń lub elektroniczną na adres: kontakt@aeropolisa.pl
 7. Koszty związane ze złożeniem oświadczenia o odstąpieniu od umowy ubezpieczenia/rozwiązaniu umowy ubezpieczenia ponosi Użytkownik.
 8. Użytkownik ma obowiązek podawania wyłącznie aktualnych i prawdziwych danych osobowych, jak i dotyczących ubezpieczanego statku powietrznego.
 9. Użytkownik ma obowiązek niezwłocznie, skutecznie poinformować Ubezpieczyciela za pośrednictwem Mentor Ubezpieczenia o wszelkich zmianach danych osobowych, adresowych i innych mogących mieć jakiejkolwiek wpływ na warunki ubezpieczenia lub ryzyko ubezpieczeniowe i wysokość ewentualnej szkody.

§ V Warunki techniczne świadczenia usług

 1. W celu uzyskania dostępu do niektórych usług, niezbędne jest zalogowanie się za pomocą hasła i podanego przy rejestracji loginu (adresu e-mail).
 2. Mentor Ubezpieczenia zastrzega, że Użytkownicy są samodzielnie odpowiedzialni za utrzymywanie w tajemnicy przekazanych im parametrów zapewniających dostęp do panelu użytkownika, w szczególności odpowiednich haseł, a jakiekolwiek dobrowolne udostępnianie danych osobowych do publicznego użytku w sieci Internet odbywa się na ich wyłączne ryzyko i może spowodować wykorzystanie tych danych w sposób niepożądany przez Użytkownika.
 3. Mentor Ubezpieczenia zapewnia, że dołoży należytej staranności, aby zagwarantować ochronę wszystkim przekazanym przez Użytkownika informacjom.
 4. Mentor Ubezpieczenia udostępnia mechanizmy informatyczne w celu świadczenia usługi pośredniczenia w zawieraniu umów ubezpieczenia.

§ VI Polityka bezpieczeństwa i ochrona danych osobowych

 1. Przeglądanie zawartości Serwisu nie wymaga podania przez Użytkownika jego danych osobowych z zastrzeżeniem używanego przez Użytkownika adresu IP, który jest automatycznie zbierany w trakcie korzystania przez Użytkownika z Serwisu.
 2. Korzystanie z niektórych usług w Serwisie może jednak wiązać się z koniecznością podania przez Użytkownika danych osobowych, w szczególności poprzez wypełnienie formularzy udostępnionych w Serwisach, tj. formularzy rejestracyjnych, kontaktowych, zakupu ubezpieczenia. Spółka określa dane, których podanie jest niezbędne do korzystania z danej usługi. Informacje o tym jakie dane są zbierane w związku ze świadczeniem określonej usługi zawarte są we właściwej klauzuli informacyjnej określającej zasady przetwarzania danych przez ich administratora.
 3. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez:
  1. Mentor Ubezpieczenia w celu umożliwienia wglądu do umów ubezpieczenia zawartych z poziomu Serwisu oraz odpowiadających im płatności, a także marketingu bezpośredniego, w tym przedstawiania ofert ubezpieczeń oraz badania potrzeb i opinii, reguluje niniejsza klauzula.
  2. Mentor Ubezpieczenia w celu zawarcia i obsługi umowy ubezpieczenia zawartej z poziomu Serwisu, w tym: - automatycznego przygotowywania i prezentowania ofert ubezpieczeniowych, - doręczenia tekstów ogólnych warunków ubezpieczenia i innych dokumentów związanych z wymogami dotyczącymi zawarcia umowy ubezpieczenia, - przyjęcia wniosku o ubezpieczenie, - przyjmowania wpłat składek ubezpieczeniowych, - przekazania dokumentów potwierdzających zawarcie umowy ubezpieczenia, - uczestniczenia w administrowaniu i wykonaniu zawartej umowy ubezpieczenia, - informowaniu o trybie postępowania w przypadku zajścia wypadku ubezpieczeniowego i udzielania pomocy w ramach procesu likwidacji szkód ubezpieczeniowych, - przyjmowania druków dotyczących obsługiwanej umowy ubezpieczenia, - nadzorowania terminowości wpłacania składek ubezpieczeniowych, - obsługi w zakresie związanym z kontynuacją zawartej umowy ubezpieczenia oraz zapewnieniu możliwości sprawnego zawierania umowy ubezpieczenia na następne okresy lub jej odnawiania i informowania o upływającym okresie ochrony ubezpieczeniowej, reguluje niniejsza klauzula.
 4. Mentor Ubezpieczenia wykorzystuje wszelkie techniczne i organizacyjne sposoby w celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych Użytkowników.
 5. Mentor Ubezpieczenia zobowiązuje się do należytej ochrony danych osobowych Użytkowników, przetwarzając je na serwerach o wysokim stopniu zabezpieczeń, z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymogi polskiego prawa. Dane osobowe przechowywane są na terytorium Polski.
 6. W Serwisie symbolem „*” są określone wymagane dane osobowe, które są niezbędne do realizacji poszczególnych celów. Podanie tych danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne, gdyż nieprzekazanie przez Użytkownika wymaganych danych spowoduje niemożność realizacji celów, do których są one zbierane.
 7. Dane osobowe są zbierane i przetwarzane wyłącznie po zatwierdzeniu formularza przez Użytkownika. Dane nie są zbierane i przetwarzane w chwili wypełniania pól formularza.
 8. Serwis chroniony jest z użyciem szyfrowanego protokołu SSL.
 9. Transfer wszystkich danych (dane logowania, dane osobowe) w Serwisie odbywa się z wykorzystaniem 256-bitowego klucza szyfrującego.

§ VII Polityka cookies

 1. Serwis wykorzystuje pliki cookies (tak zwane „ciasteczka”)
 2. Pliki cookies są wykorzystywane w Serwisie za zgodą Użytkownika.
 3. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 4. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu Mentor Ubezpieczenia
 5. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. Dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  2. Tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  3. Utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;.
 6. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 7. W ramach Serwisu stosowane są pliki cookies umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu.
 8. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia przeglądarki internetowej dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia końcowego. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 9. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

§ VIII Zasady odpowiedzialności

 1. W przypadku korzystania z Usług niezgodnie z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa, Mentor Ubezpieczenia ma prawo do przetwarzania danych osobowych Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności. Mentor Ubezpieczenia powiadomi Użytkownika o niedozwolonych działaniach z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania oraz o przetwarzaniu danych osobowych w powyżej określonym celu.
 2. Niedopuszczalne jest dostarczanie przez Użytkownika treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc, jak również treści uznanych powszechnie za niemoralne, obraźliwe oraz treści nieprawdziwych lub mogących wprowadzić w błąd, treści zawierających wirusy lub treści, które mogą wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów komputerowych. W przypadku otrzymania przez Mentor Ubezpieczenia wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych dostarczonych przez Użytkownika, Mentor Ubezpieczenia może uniemożliwić dostęp do tych danych. Mentor Ubezpieczenia nie będzie ponosić odpowiedzialności względem Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do danych o treści bezprawnej. W przypadku dostarczenia przez Użytkownika treści i danych, o których mowa powyżej, Mentor Ubezpieczenia ma prawo do wystąpienia z roszczeniem odszkodowawczym bezpośrednio do Użytkownika.
 3. W wypadku, w którym Usługa wymaga podania przez Użytkownika określonych danych, Użytkownik zobowiązuje się do podania danych prawdziwych, dokładnych, kompletnych i nie wprowadzających w błąd.
 4. Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego wypełnienia formularzy Serwisu AeroPolisa.PL przez Użytkownika w szczególności polegającego na podaniu przez Użytkownika błędnych lub nieprawdziwych danych, całkowitą odpowiedzialność ponosi Użytkownik.
 5. Mentor Ubezpieczenia nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe wypełnienie formularzy aplikacji przez Użytkownika, a w szczególności nie ponosi odpowiedzialności względem osób trzecich, których dane zostały zamieszczone w formularzu aplikacji bez ich wiedzy i zgody.
 6. Mentor Ubezpieczenia nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Serwisu z przyczyn niezależnych od Mentor Ubezpieczenia, ze względów bezpieczeństwa oraz jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Mentor Ubezpieczenia.
 7. Mentor Ubezpieczenia ma prawo czasowo zawiesić dostęp do Serwisu na okres konieczny do usunięcia zaistniałych zagrożeń lub nieprawidłowości.
 8. Mentor Ubezpieczenia nie ponosi odpowiedzialności z tytułu czasowego zawieszenia dostępu do Serwisu.
 9. Mentor Ubezpieczenia nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkownika z Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu.

§ IX Reklamacje

 1. Użytkownik ma prawo składać reklamacje i skargi dotyczące usług Mentor Ubezpieczenia wykonywanych niezgodnie z warunkami i zasadami określonymi w niniejszym regulaminie za pośrednictwem internetowego adresu pocztowego: kontakt@aeropolisa.pl lub na adres pocztowy: Mentor Ubezpieczenia Indywidualne sp. z o.o. ul. Szosa Chełmińska 171-181, Toruń 87-100.
 2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
  1. Oznaczenie Użytkownika (imię, nazwisko, adres pocztowy, adres email);
  2. Zwięzły opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.
 3. Jeżeli reklamacja wymaga uzupełnienia Mentor Ubezpieczenia zwraca się do Użytkownika z wnioskiem o podanie szczegółów świadczonej Usługi.
 4. Mentor Ubezpieczenia rozpatrzy reklamację/skargę Użytkownika w terminie30 dni od daty jej otrzymania i przekaże mu swoją odpowiedź w formie odpowiedniej do tej, w jakiej reklamacja/skarga była zgłoszona.
 5. W przypadku niemożności załatwienia reklamacji w terminie 30 dni od daty jej otrzymania Mentor Ubezpieczenia poinformuje o tym Użytkownika podając przyczynę przedłużenia terminu oraz przewidziany czas udzielenia odpowiedzi.
 6. Podstawy reklamacji nie może stanowić:
  1. Powoływanie się na okoliczność, iż umowa ubezpieczenia została zawarta odnośnie przedmiotu lub zdarzenia, które nie jest w posiadaniu lub nie dotyczy Użytkownika;
  2. Powoływanie się na okoliczności związane z nieprawidłowym
  3. funkcjonowaniem przeglądarki internetowej lub łącz telekomunikacyjnych;
  4. Opóźnienie wykonania przelewu spowodowane funkcjonowaniem systemów bankowości elektronicznej;
  5. Inne okoliczności związane z działalnością podmiotów, za których działania Mentor Ubezpieczenia nie odpowiada.
 7. Koszty związane ze złożeniem reklamacji ponosi Użytkownik.

§ X Zastrzeżenia

 1. Mentor Ubezpieczenia zastrzega sobie możliwość czasowego zawieszenia usług celem przeprowadzenia prac konserwacyjnych.
 2. Mentor Ubezpieczenia ze względu na możliwość naruszenia interesów osób trzecich, zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia płatności dokonywanej kartą płatniczą. Odmowa nie wymaga uzasadnienia.
 3. Mentor Ubezpieczenia nie ponosi odpowiedzialności za terminowość przelewów elektronicznych.
 4. Mentor Ubezpieczenia nie ponosi odpowiedzialności za podanie w tytule przelewu elektronicznego nieprawidłowego kodu lub braku informacji umożliwiających identyfikację za jaką polisę, bądź ratę płatność została dokonana.
 5. Mentor Ubezpieczenia nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu, o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań jest spowodowane okolicznościami, na które Mentor Ubezpieczenia nie miała wpływu mimo zachowania należytej staranności (siła wyższa).
 6. W przypadku wystąpienia siły wyższej wykonanie usługi zostanie zawieszone na okres równy okresowi działania siły wyższej.
 7. Mentor Ubezpieczenia nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich w związku ze świadczeniem przez Spółkę usług pośrednictwa w zawieraniu umów ubezpieczenia.

§ XI Ochrona praw własności intelektualnej

 1. Wszelkie informacje zawarte na stronie internetowej AeroPolisa.PL, jak i sposób realizacji usługi objęty jest ochroną wynikającą z prawa własności intelektualnej, w tym w zakresie regulowanym przez ustawę z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie baz danych osobowych, ustawę z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej oraz ustawę z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

§ XII Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin jest dostępny dla każdego Użytkownika na stronie internetowej AeroPolisa.PL.
 2. Regulamin może zostać zmieniony przez Zarząd Spółki w każdym czasie.
 3. Zmiany niniejszego regulaminu wchodzą w życie w momencie ich umieszczenia na stronie internetowej.
 4. Korzystanie przez Użytkownika z usług świadczonych przez Mentor Ubezpieczenia po wprowadzeniu zmian Regulaminu jest równoznaczne z wyrażeniem akceptacji dla tych zmian.
 5. W przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy niniejszym Regulaminem, a postanowieniami konkretnych umów zawartych za pośrednictwem Mentor Ubezpieczenia pierwszeństwo mają zapisy tych umów.
 6. Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu i wszystkie jego postanowienia powinny być interpretowane i rozstrzygane na podstawie obowiązujących norm prawa polskiego.
 7. Wszelkie spory mogące powstać w wyniku realizacji niniejszego Regulaminu lub z nim związane będą rozwiązywane przez Strony polubownie w dobrej wierze w terminie 1 (jednego) miesiąca od daty stosowania żądania którejkolwiek ze Stron.
 8. W razie niemożności polubownego rozwiązania sporu w terminie wskazanym w ust. 7 powyżej, Strony ustalają, że w sporach wynikających z niniejszego Regulaminu, jedynie właściwym jest Sąd właściwy rzeczowo dla siedziby pozwanego.