Kup online Szczegóły Szczegóły Zgłoszenie szkody Najczęściej zadawane pytania

OC pilota drona

Każda osoba obsługująca drony powinna posiadać polisę OC pilota drona.  

Dla pilotów dronów powyżej 20 kg jest to ubezpieczenie obowiązkowe. Sterując maszyną o mniejszej masie to Ty decydujesz, czy chcesz być objęty ochroną ubezpieczeniową w razie wypdku z użyciem Twojego drona.  

Biorąc pod uwagę rosnącą ilośc wypadków z użyciem bezzałogowców zrozumiałe wydają się dążenia ULC do tego, aby każdy kierujący dronem posiadał polisę OC pilota.

 

Czytaj więcej

W przypadku ubezpieczenia dronów ochroną objęta jest osoba pilotująca, a nie sam dron.  

Od czego zależy cena OC pilota drona? 

Składowe ceny to m.in.: 

 • suma gwarancyjna; 
 • charakter lotów; 
 • planowany obszar lotów – czy będą to loty w Polsce, czy także poza naszym terytorium. 

Składka dla lotów zarobkowych jest wyższa ponieważ mogą one odbywać się w trudniejszych warunkach. Co więcej, nierzadko są to loty w miejscach o gęstej zabudowie i zaludnieniu, co zwiększa ryzyko wyrządzenia szkody.  

 Co zawiera OC pilota drona?  

 Ubezpieczenie OC pilota bezzałogowego statku powietrznego obejmuje loty w: 
• kategorii „otwartej” lub 
• kategorii „szczególnej”, 
określonych szczegółowo w art. 4 i 5 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2019/947. 

 1. Zakresem ubezpieczenia objęte są szkody w mieniu lub szkody na osobie, powstałe w związku z eksploatacją dronów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Ochrona może być udzielana w dwóch opcjach: 
  • w wariancie rekreacyjnym; 
  • w wariancie rekreacyjnym i wariancie zarobkowym jednocześnie.
 3. Suma ubezpieczenia ulega pomniejszeniu o kwoty wypłaconych odszkodowań.

Myśląc o ubezpieczeniu OC pilota drona warto doprecyzować kogo mamy na myśli posługując się słowem pilot. 


Zgodnie z  Rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2019/945: 

„pilot bezzałogowego statku powietrznego” oznacza osobę fizyczną odpowiedzialną za bezpieczne wykonanie lotu przez bezzałogowy statek powietrzny poprzez ręczne sterowanie lotem albo – w przypadku gdy bezzałogowy statek powietrzny wykonuje lot automatycznie – poprzez monitorowanie jego kursu i utrzymywanie przez cały czas możliwości interwencji i zmiany kursu;   

z kolei  

„operator bezzałogowego systemu powietrznego” oznacza dowolną osobę prawną lub fizyczną eksploatującą lub zamierzającą eksploatować co najmniej jeden bezzałogowy system powietrzny; 

Ważne! W przypadku ubezpieczenia dronów ochroną objęta jest osoba pilotująca, a nie sam dron.  

Każdy pojazd, który wprawiamy w ruch powinien posiadać ubezpieczenie. OC pilota drona jest w Polsce uregulowane prawnie na podstawie dyrektywy unijnej 2019/947 oraz ustawy Prawo Lotnicze. 

Szczegółowy zakres oraz wyłączenia odpowiedzialności ujęte są w OWU.  

 

Czytaj mniej

Najczęściej zadawane pytania

Jeśli dopiero zaczynasz przygodę z dronem z pewnością warto rozważyć, czy brak doświadczenia w jego pilotowaniu może doprowadzić do uszkodzenia czyjegoś mienia. W sytuacji braku wykupionej polisy OC pilota drona koszty tego rodzaju zdarzeń musisz pokryć samodzielnie. Ochrona ubezpieczeniowa zapewnia pomoc w sytuacji, gdy Twój sprzęt doprowadził do wypadku.

Ochroną objęta jest odpowiedzialność cywilna pilota drona, który wykonuje operacje systemu bezzałogowego statku powietrznego w kategorii otwartej lub szczególnej.

Do wyboru masz ochronę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub na terytorium całego świata (z wyłączeniem USA, Japonii i Kanady).

Nie. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje odpowiedzialności cywilnej pilota bezzałogowego statku powietrznego, wykonującego operacje systemu bezzałogowego statku powietrznego w kategorii „certyfikowanej”.

Początek ochrony wyznacza data oznaczona w dokumencie będącym potwierdzeniem zawarcia umowy ubezpieczenia.

Ochrona zakończy się:

 • Ochrona zakończy się: 
 • z upływem okresu, na który zawarta była umowa, 
 • z końcem okresu wypowiedzenia umowy ubezpieczenia, 
 • z dniem rozwiązania umowy ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym, 
 • z dniem odstąpienia od umowy przez Ubezpieczającego, 
 • z upływem ostatniego dnia dodatkowego terminu na opłacenie raty składki wyznaczonej w wezwaniu do zapłaty, 
 • z chwilą wyczerpania sumy gwarancyjnej, 
 • z chwilą śmierci Ubezpieczonego, 
 • z dniem wystąpienia z umowy Ubezpieczenia przez jedną osobę, na której rachunek umowa jest zawarta. 

Istnieją sytuacje, w których ochrona ubezpieczeniowa jest wyłączona lub ograniczona. Spisane zostały one w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

Jest to kategoria operacji systemów bezzałogowych statków powietrznych, polegająca na wykonywaniu operacji VLOS/BVLOS,
które wymagają certyfikacji bezzałogowego systemu powietrznego na podstawie rozporządzenia delegowanego (UE) 2019/945 i certyfikacji operatora oraz, w stosownych przypadkach, uzyskania licencji przez pilota bezzałogowego statku powietrznego, określona szczegółowo w art. 6 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2019/947;

Ubezpieczający lub Ubezpieczony ma obowiązek zawiadomić Wiener TU S.A. o zdarzeniu ubezpieczeniowym niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni roboczych od zajścia zdarzenia lub uzyskania o nim informacji.

Minimalny wiek, w którym można osiągnąć uprawnienia w kategorii otwartej i zostać objętym ubezpieczeniem OC pilota drona to 16 lat.  

Koszt ubezpieczenia OC dla pilota drona może znacznie się różnić w zależności od zakresu ochrony, sumy ubezpieczenia oraz innych czynników. 

Na AeroPolisa.PL ceny polis OC dla pilotów dronów zaczynają się od 70 złotych rocznie. Mogą one wzrastać, wraz z rosnącą sumą ubezpieczenia oraz rozszerzeniem zakresu ochrony.

Przed wyborem polisy ubezpieczenia osobowego dla pilota drona warto dokładnie przeanalizować zakres i koszty ubezpieczenia, aby wybrać najlepszą opcję, która będzie odpowiadać potrzebom i oczekiwaniom operatora. 

Oc pilota drona to polisa ubezpieczeniowa, która może zapewnić ochronę w przypadku szkód wyrządzonych przez drona osobom trzecim lub ich mieniu.

W ramach OC pilota drona można uzyskać ochronę m.in. w przypadku takich zdarzeń jak:

 • zderzenie drona z budynkiem, samochodem lub innym obiektem, co skutkuje szkodami materialnymi lub fizycznymi dla osób trzecich,
 • uszkodzenie mienia osób trzecich na skutek działania drona (np. zarysowanie samochodu, zniszczenie okna),
 • wypadek, który spowodował obrażenia ciała lub śmierć osoby trzeciej.

Ochrona ta może obejmować między innymi koszty naprawy lub wymiany uszkodzonego mienia, koszty leczenia, a także zadośćuczynienie dla poszkodowanych osób trzecich.

Warto zwrócić uwagę, że dokładny zakres ochrony zależy od indywidualnych warunków umowy ubezpieczeniowej i może się różnić w zależności od ubezpieczyciela oraz wybranej polisy. Przed wyborem polisy warto zapoznać się z jej szczegółami, aby mieć pewność, że zawarta umowa ubezpieczeniowa odpowiada potrzebom i oczekiwaniom operatora drona.

 

Obowiązkiem każdego pilota jest sprawdzenie wymogów dotyczących warunków korzystania z drona w danym państwie. Polisa zakupiona na AeroPolisa.PL będzie działała w przypadku wybrania wariantu z rozszerzeniem o loty zagraniczne na terenie całego świata z wyłączeniem USA, Japonii i Kanady do sumy ubezpieczenia określonej w wybranym przez operatora drona wariancie

W Polsce obowiązek rejestracji dronów zależy od ich masy startowej. Zgodnie z przepisami prawa, drony o masie startowej powyżej 250 gramów muszą zostać zarejestrowane w systemie Rejestracji Dronów prowadzonym przez Urząd Lotnictwa Cywilnego (ULC). Rejestracja drona o masie powyżej 250 gramów jest obowiązkowa i wymagana przed pierwszym lotem.

Rejestracja drona polega na wypełnieniu odpowiedniego formularza w systemie Rejestracji Dronów oraz opłaceniu opłaty rejestracyjnej. Po zakończeniu procesu rejestracji, dron otrzymuje indywidualny numer rejestracyjny, który musi być umieszczony na dronie w widocznym miejscu.

Drony o masie startowej poniżej 250 gramów nie muszą być rejestrowane, ale ich właściciele muszą przestrzegać przepisów dotyczących korzystania z dronów, takich jak np. zachowanie minimalnej odległości od lotnisk, przestrzeganie stref ograniczonego przelotu czy nieprzekraczanie wysokości lotu 120 metrów.

Warto jednak pamiętać, że wymagania dotyczące rejestracji dronów mogą się różnić w zależności od kraju i należy zawsze sprawdzić obowiązujące przepisy w danym kraju przed zakupem i używaniem drona.

Minimalny wiek operatora, który może się zarejestrować, wynosi 16 lat. Rejestracja jest możliwa po uzyskaniu zgody opiekuna prawnego. Zgodę wypisuje się na gotowym wzorze i trzeba ją dołączyć do profilu podczas rejestracji.

Loty dronem przez osobę poniżej 16 r.ż. są możliwe, gdy:

 • Pilot wykonuje operacje w podkategorii A1 z użyciem drona klasy C0, który jest zabawką w rozumieniu dyrektywy 2009/48/WE • w przypadku dronów skonstruowanych do użytku prywatnego o maksymalnej masie startowej mniejszej niż 250 g.
 • Wykonuje operacje lotnicze pod bezpośrednim nadzorem pilota BSP, posiadającego odpowiednie kompetencje i ukończone 16 lat.
 • Dron został skonstruowany do użytku prywatnego i jego masa nie przekracza 250 g.

Nie. Tylko osoby niepełnoletnie tj. od 16 do 18 r.ż., aby zostać operatorem muszą mieć zgodę opiekuna. W pozostałych sytuacjach operator rejestruje się samodzielnie. 

Jeśli na chwilę pożyczasz dron innej osobie bez zmiany numeru operatora to Ty ponosisz odpowiedzialność za szkody powstałe przy użyciu bezzałogowca.

Zgodnie z Art. 4 i 5 Rozporządzenia wykonawczego komisji (UE) 2019/947 aby lot mógł zaliczać się do kategorii otwartej statek powietrzny musi mieć do 25 kg, a lot odbywać się w zasięgu VLOS do wysokości 120 m nad ziemią. Kategoria szczególna obejmuje sytuacje, w której któryś z powyższych wymogów nie jest spełniony. Są więc to loty z wyższym stopniem ryzyka, niż te zaliczane do katerii otwartej. 

Aby móc wykonywać operacje w kategorii szczególnej:

 • złóż zaświadczenie o operacji w ramach NSTS
 • otrzymasz zezwolenie na operacje w kat. szczególnej
 • uzyskasz certyfikat LUC

 

Każdy, kto jest obywatelem państwa spoza UE chcąc sterować dronem na terenie Polski powinien zarejestrować się na stronie ULC, a uzyskany numer operatora umieścić na dronie. 

Gdy dron waży do 250 g i posiada kamerę wystarczająca jest tylko rejestracja. W przypadku cięższych bezzałogowców konieczne jest darmowe szkolenie zakończone testem, które można wykonać zdalnie.  

LUC, czyli Light UAS operator certificate oznacza certyfikat operatora lekkiego systemu bezzałogowego statku powietrznego. Uprawnia on do wykonywania operacji w kategorii szczególnej.Mogą o niego ubiegać się firmy. 

Odpowiedzialność z tytuł OC pilota drona wynika z Art. 206 i 207 prawa lotniczego regulującego odpowiedzialność związaną z ruchem statków powietrznych

Art.  206.  [Podstawy prawne odpowiedzialności za szkody spowodowane ruchem statków powietrznych]
1. Odpowiedzialność za szkody spowodowane ruchem statków powietrznych podlega przepisom prawa cywilnego o odpowiedzialności za szkody wyrządzone przy posługiwaniu się mechanicznymi środkami komunikacji poruszanymi za pomocą sił przyrody, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 oraz art. 207.
2. Odpowiedzialność, o której mowa w ust. 1, nie powstaje, jeżeli szkoda wynikła z samego faktu przelotu statku powietrznego odbywającego się zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Do odpowiedzialności przewoźnika lotniczego za szkody powstałe przy przewozie lotniczym stosuje się przepisy rozdziału 2.
Art.  207.  [Osoba odpowiedzialna za szkody spowodowane ruchem statków powietrznych]
1. Odpowiedzialność za szkody, o których mowa w art. 206, ponosi osoba eksploatująca statek powietrzny.
2. Za osobę eksploatującą statek powietrzny uważa się osobę, która go używała w czasie spowodowania szkody.
3. Osobę, która przekazała prawo używania statku powietrznego innej osobie, uważa się za eksploatującą statek powietrzny, jeżeli zachowała prawo decydowania w sprawach wykonywania lotu.
4. Za używającą statek powietrzny uważa się osobę, która używa go bądź sama, bądź przez osoby za nią działające, choćby przekroczyły udzielone im uprawnienia.
5. Osobę wpisaną do rejestru statków jako użytkownika uważa się za osobę eksploatującą statek powietrzny i ponoszącą odpowiedzialność za szkodę, chyba że udowodni, że eksploatującą w danym czasie była inna osoba.
6. Odpowiedzialność za szkody ponosi również osoba, która bezprawnie używa statku powietrznego; solidarnie z nią odpowiedzialność ponoszą osoby określone w ust. 1-5, chyba że użycie statku powietrznego nastąpiło bez ich winy.
7. Solidarnie z osobami określonymi w ust. 1-6 odpowiadają osoby, z których winy szkoda powstała.
8. W przypadku lotu cywilnego statku powietrznego wykonywanego w celu realizacji zadań na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie przewozu ładunków lub żołnierzy, funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego i Służby Ochrony Państwa oraz pracowników wojska, solidarnie z osobami określonymi w ust. 1-7 odpowiada Skarb Państwa reprezentowany przez jednostkę organizacyjną lub związek organizacyjny Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, którym przekazano lotnisko do użytkowania.
Zgodnie z Art. 206 ust 1 odpowiedzialność odwołuje się wprost do Art. 436 k.c. w 
Art.  436.  [Samoistny posiadacz mechanicznego środka komunikacji]
§  1. 
Odpowiedzialność przewidzianą w artykule poprzedzającym ponosi również samoistny posiadacz mechanicznego środka komunikacji poruszanego za pomocą sił przyrody. Jednakże gdy posiadacz samoistny oddał środek komunikacji w posiadanie zależne, odpowiedzialność ponosi posiadacz zależny.
§  2. 
W razie zderzenia się mechanicznych środków komunikacji poruszanych za pomocą sił przyrody wymienione osoby mogą wzajemnie żądać naprawienia poniesionych szkód tylko na zasadach ogólnych. Również tylko na zasadach ogólnych osoby te są odpowiedzialne za szkody wyrządzone tym, których przewożą z grzeczności.

Zatem należy uznać, że w opisanym przypadku pilot będący jednocześnie właścicielem drona odpowiada na zasadzie ryzyka podobnie jak kierowca pojazdu mechanicznego – i w opisanym przypadku odpowiedzialność będzie. Oczywiście każda szkoda jest rozpatrywana indywidualnie i na tym etapie nie można przesądzić jednoznacznie, ponieważ  w grę wchodzą wszystkie przesłanki określone w owu – w szczególności okoliczności wyłączające odpowiedzialność. 

 

W przypadku ubezpieczenia OC pilotów dronów ochroną objęta jest osoba pilotująca, a nie sam dron.   

Nie. Jeżeli dokument polisy ubezpieczeniowej spełnia wymogi dokumentu księgowego określone w art. 21 ust. 1 ustawy o rachunkowości, to może być uznany za dowód księgowy. Polisa jako dowód księgowy będzie stanowiła podstawę w rozliczaniu kosztów firmy. Najczęściej wydatek wprowadzany jest do ewidencji jako ''faktura bez VAT''. W polu z danymi kontrahenta wpisz dane ubezpieczyciela. Polisę umieść w kolumnie 13 księgi przychodów i rozchodów, czyli w ''pozostałe wydatki''.

Ubezpieczenie OC pilota drona w ramach AeroPolisa.PL zapewnia Wiener.

 Jest to Towarzystwo Ubezpieczeniowe działające w Polsce od 1990 roku. Obecnie jest ono częścią Viena Insurance Group, czyli lidera na rynku ubezpieczeń w Europie Środkowo - Wschodniej. 

 

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM DELEGOWANYM KOMISJI (UE) 2019/ 945 „pilot bezzałogowego statku powietrznego” oznacza osobę fizyczną odpowiedzialną za bezpieczne wykonanie lotu przez bezzałogowy statek powietrzny poprzez ręczne sterowanie lotem albo – w przypadku gdy bezzałogowy statek powietrzny wykonuje lot automatycznie – poprzez monitorowanie jego kursu i utrzymywanie przez cały czas możliwości interwencji i zmiany kursu;  

Zgodnie z  Rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2019/945 „operator bezzałogowego systemu powietrznego” oznacza dowolną osobę prawną lub fizyczną eksploatującą lub zamierzającą eksploatować co najmniej jeden bezzałogowy system powietrzny; 

Wybierz wariant ubezpieczenia OC pilota drona

Zakres ubezpieczenia

Suma gwarancyjna 200 000 zł

Loty komercyjne i udział w zawodach brak

Dostępne rozszerzenia ochrony

Loty zagraniczne

składka 70 zł/rok

Zakres ubezpieczenia

Suma gwarancyjna 250 000 zł

Loty komercyjne i udział w zawodach 20 000 zł

Dostępne rozszerzenia ochrony

Loty zagraniczne

składka 210 zł/rok

Zakres ubezpieczenia

Suma gwarancyjna 300 000 zł

Loty komercyjne i udział w zawodach 40 000 zł

Dostępne rozszerzenia ochrony

Loty zagraniczne

składka 342 zł/rok

Zakres ubezpieczenia

Suma gwarancyjna 350 000 zł

Loty komercyjne i udział w zawodach 100 000 zł

Dostępne rozszerzenia ochrony

Loty zagraniczne

składka 478 zł/rok

Zakres ubezpieczenia

Suma gwarancyjna 400 000 zł

Loty komercyjne i udział w zawodach 200 000 zł

Dostępne rozszerzenia ochrony

Loty zagraniczne

składka 732 zł/rok

Wariant
Basic

Suma gwarancyjna:

200 000 zł

Loty komercyjne
i udział w zawodach

Loty zagraniczne

70 zł/rok

Wariant
Basic Plus

Suma gwarancyjna:

250 000 zł

Loty komercyjne i udział w zawodach

20 000 zł

Loty zagraniczne

210 zł/rok

Wariant
Standard

Suma gwarancyjna:

300 000 zł

Loty komercyjne i udział w zawodach

40 000 zł

Loty zagraniczne

342 zł/rok

Wariant
Standard Plus

Suma gwarancyjna:

350 000 zł

Loty komercyjne i udział w zawodach

100 000 zł

Loty zagraniczne

478 zł/rok

Wariant
Premium

Suma gwarancyjna:

400 000 zł

Loty komercyjne i udział w zawodach

200 000 zł

Loty zagraniczne

732 zł/rok

Dokumenty

Zapoznaj się z warunkami ubezpieczenia

Ogólne warunki ubezpieczeniaKarta produktu