Wymagania prawne

OC OPERATORA LOTNICZEGO

Z momentem przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, obowiązek posiadania OC lotniczego zaczęło regulować ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 785/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie wymogów w zakresie ubezpieczenia w odniesieniu do przewoźników lotniczych i operatorów statków powietrznych.

Obecnie każdy użytkownik statku powietrznego jest zobowiązany posiadać ochronę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej operatora. Ponadto zgodnie z ww. Rozporządzeniem wymagana minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia w zakresie OC operatora jest uzależniona od maksymalnej masy startowej statku powietrznego MTOW. Więcej informacji znajdziesz tutaj >>

OC wobec pasażerów statku powietrznego

Z chwilą przystąpienia Polski do Unii Europejskiej obowiązek posiadania OC lotniczego zaczęło regulować ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 785/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie wymogów w zakresie ubezpieczenia w odniesieniu do przewoźników lotniczych i operatorów statków powietrznych.

Z dniem 29 grudnia 2006 r. Minister Transportu wydał przepis deregulujący ww. Rozporządzenie w zakresie minimalnych sum gwarancyjnych odpowiedzialności użytkownika statku powietrznego wobec osób przebywających na pokładzie statku powietrznego innych niż członkowie załogi.

Na jego mocy każdy użytkownik statku powietrznego z masą powyżej 2 700 kg jest zobowiązany zawrzeć umowę ubezpieczenia OC pasażera na kwotę nie niższą niż 250 000 SDR. Użytkownicy statków powietrznych z MTOW poniżej 2 700 kg z kolei mogą zawrzeć umowę ubezpieczenia na sumę 100 000 SDR, pod warunkiem, że statek powietrzny wykonuje operacje niehandlowe.


ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA TRANSPORTU

z dnia 7 grudnia 2006 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań dotyczących ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej użytkowników statków powietrznych, przewoźników i innych przedsiębiorców prowadzących działalność lotniczą
(Dz. U. z dnia 22 grudnia 2006 r.)


5) § 11 otrzymuje brzmienie:
   "§ 11. Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC użytkownika statku powietrznego wykonującego loty niehandlowe przy użyciu statku powietrznego o maksymalnej masie nieprzekraczającej 2.700 kg w  odniesieniu do każdego pojedynczego pasażera w ramach jednego lotu z  tytułu jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem, wynosi równowartość w złotych kwoty 100.000 SDR".

Obecnie każdy użytkownik statku powietrznego jest zobowiązany posiadać ochronę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej wobec pasażera, które stanowi rozszerzenie odpowiedzialności cywilnej operatora statku powietrznego.

AEROCASCO

Wraz z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej obowiązek posiadania OC lotniczego zaczęło regulować ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 785/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie wymogów w zakresie ubezpieczenia w odniesieniu do przewoźników lotniczych i operatorów statków powietrznych.

Zgodnie z jego przepisami AeroCasco należy do dobrowolnych ubezpieczeń lotniczych. Więcej »

NNW

Ubezpieczenie NNW członków załogi statku powietrznego należy do grupy dobrowolnych ubezpieczeń lotniczych. Oznacza to, że regulator nie nakłada na właściciela statku powietrznego obowiązku posiadania polisy.

Ubezpieczenie tego rodzaju umożliwia jednak wypłacenie rekompensaty dla załogi samolotu, szybowca czy motoszybowca, jeśli w wyniku nieszczęśliwego wypadku odniosą oni trwały uszczerbek na zdrowiu. W przypadku śmierci członków załogi, polisa NNW stanowi wsparcie finansowe dla ich najbliższych.

Ubezpieczenie NNW oferowane w ramach serwisu Aeropolisa.pl nie jest zawierane indywidualnie przez i na daną osobę, lecz dodawane do pakietu ubezpieczeń w ramach polisy statku powietrznego.